Lõppastme koolituse E-koolitus

E-koolituse valinud õpilasele vajalik teave.

Vastuvõtutingimused:

• Lõppastme koolitusel saab osaleda sõidukijuht, kellele on Regionaalse Maanteeameti liiklusregistri büroo poolt omistatud esmane juhtimisõigus. Koolituse ajal ei tohi koolitatava mootorsõiduki juhtimisõigus olla liiklusseaduse alusel peatatud või juhtimisõigus ära võetud (politsei, Regionaalse Maanteeameti liiklusregistri büroo või kohtu poolt).

• Kui esmane juhiluba on kaotanud kehtivuse, siis saab osaleda lõppastme koolitusel juhul, kui kehtivusaja lõpust pole möödas rohkem kui 1 aasta. Kui esmane juhiluba on kehtetu üle aasta, tuleb Regionaalse Maanteeameti liiklusregistri büroos sooritada uuesti teooria- ja sõidueksam.

Kursustele registreerimisel vajalikud dokumendid:

• esmane juhiluba

• autokooli tunnistus

E-koolituses osalemise eeldused:

Iseseisvate õpingute raames esmase juhtimisõigusega juhina on läbitud järgmised punktid:

– Oma liiklemisoskuse arendamine (vastutus, ennustav mõtlemis- ja sõiduviis, riskiolukordade analüüs ja ettenägemine)

– Oma sõiduoskuse hindamine

– Liiklusjärelvalve (vajadus jälgida liiklusreegleid, mõjutusvahendid rikkujate suhtes)

Esmase juhtimisõigusega juhi lõppastme koolituskursuse eesmärk on juhi ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse süvendamine, teisi liiklejaid arvestava ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi propageerimine.

Esimene etapp:

• Koolituse alustamiseks tuleb end registreerida kooli koduleheküljel või sekretäri juures.

• Kindlaksmääratud päeval tuleb ilmuda kogunemisele õppeklassi. Kaasa tuleb võtta oma mootorsõidukijuhi koolitustunnistus ja esmane juhiluba.

• Koolitatavale tutvustatakse koolituse läbiviimise korda ja nõudeid, väljastatakse vajalikud paroolid ning sõidukaart teemade LS.1 ja LS.2/LT.2 läbiviimiseks.

Teine etapp:

Õpilane loeb iseseisvalt loengumaterjale, vaatab videosid ja lahendab testid interneti vahendusel.

Kolmas etapp:

Õpilane lepib kooli sõiduõpetajaga kokku teema LS.1 läbimise aja. (Teema LS.1 on säästliku ja keskkonnasõbraliku ning teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi kujundamine.) Esmane juhiluba (kehtiv või aegunud) ja õpingukaart peavad õpilasel õppesõidu toimumise ajal olema kaasas ja õpingukaardile teeb märke ainult õppesõitu läbiviiv õpetaja.

Neljas etapp:

Pärast teema LS.1 läbimist lepitakse kokku libedasõidu riskivältimise õppe toimumise ehk teema LS.2/LT.2 läbimise aeg. Esmane juhiluba (kehtiv või aegunud) ja õpingukaart peavad õpilasel õppesõidu toimumise ajal olema kaasas ja õpingukaardile teeb märke ainult õppesõitu läbiviiv õpetaja.

Viies etapp:

Pärast õppeprogrammis olevate teemade läbimist peab õpilane ilmuma uuesti õppeklassi, kus toimus kogunemine esimesel etapil kursuse alguses.

Kaasas peab olema:
– koolitaja poolt väljastatud õpingukaart, kuna see jääb koolitajale.
– mootorsõidukijuhi koolitunnistus, mis anti õpilasele algastme koolitaja poolt pärast algastme koolituse läbimist.

Koolitunnistusele teeb Selge Autokooli sekretär sissekande lõppastme koolituse läbimise kohta. See on vajalik juhilubade vahetamiseks Regionaalse Maanteeameti liiklusregistri büroos.